RISKANALYS

Om ditt projekt innehåller vibrationsalstrande arbete såsom sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning eller andra moment som kan påverka omgivningen kommer du att behöva upprätta en riskanalys. Enligt Miljöbalken är det varje byggherres och entreprenörs skyldighet att innan arbetsstart analysera hur närmiljön kan komma att påverkas samt att vidta åtgärder för att minimera omgivningspåverkan. En riskanalys är med andra ord ett juridiskt krav, men rätt genomförd är det även ett konkret verktyg som du kan använda i ditt arbete.

Riskanalys som klargör förutsättningar och minimerar utrymmet för oönskade konsekvenser

FORCIT Consultings vibrationsmätningar ger dig ett pålitligt underlag för hur ditt projekt påverkar omgivningen samtidigt som du undviker oönskade överraskningar. Vi använder marknadens mest automatiserade mätteknik så att du kan få sprängsalvornas kurvförlopp via nätet och vibrationer redovisade som histogram. Alla våra mätningar utförs enligt svensk standard SS4604866 och SS025211.

Genom att ha en riskanalys framtagen i ett tidigt skede är alla parter medvetna om de risker som hör till projektet, hur ansvaret fördelar sig mellan parterna och vilka kostnader för hantering av identifierade risker som kan förväntas. Till exempel kan närliggande byggnader, anläggningar eller känslig utrustning som tas upp i riskanalysen påverka hur arbetet kan bedrivas och vilka arbetsmetoder som kan användas. Riskanalysen kan därför användas som underlag för upphandling och miljökonsekvensbeskrivning.

Genom att anlita FORCIT Consulting för en riskanalys blir du medveten om vilka risker som arbetet för med sig och hur du bäst kan undvika dem. Riskanalysen genomförs normalt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 66 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader; Svensk Standard SS 02 52 10 Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor och Svensk Standard SS 02 52 11 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning beroende på arbetets art. Omfattningen av analysen styrs av arbetets storlek och möjliga effekter som t.ex. risk för kast. I FORCIT Consultings riskanalys får du alla risker inventerade och presenterade tillsammans med rekommendationer till kontrollåtgärder så att du kan genomföra ditt arbete utan onödiga störningar.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Automatisk mätning av vibrationsalstrande arbeten

Vibrationsmätningar ger dig ett pålitligt underlag för hur ditt projekt påverkar omgivningen samtidigt som du undviker oönskade överraskningar.

Dimensionering som säkerställer stabila bergkonstruktioner

I samband med sprängning i närheten av befintliga berganläggningar är det viktigt att säkerställa statusen på dessa och att de är stabila.