CSR

Forcit Consulting anser att alla företag har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och samhällets välfärd. Detta är ett perspektiv vi valt att beakta både globalt, regionalt och i vår närmiljö. Forcit Consulting ska verka för en hållbar utveckling med hänsyn tagen till affärsetik, kvalitet och miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald samt arbetsmiljö.

Medarbetaren på Forcit Consulting ansvarar för att leverera kundanpassade tjänster inom omgivningspåverkan med rätt kvalitet och med hänsyn tagen till miljön. Varje medarbetare har således ett stort ansvar för såväl Forcit Consultings som kundens affär. Detta ansvar ställer höga krav på professionellt agerande och hänsyn till etiska och samhällsekonomiska aspekter.

Vi följer också den Code of Ethics som är framtagen av konsultföretagens internationella branschorganisation FIDIC.