Företagsinformation

Våra ägare

FORCIT Consulting AB är helägt av OY FORCIT AB som är ett finländskt företag verksamt inom kemisektorn. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: FORCIT Explosives, FORCIT Defence och FORCIT Consulting. FORCIT Explosives betjänar den civila delen av sprängämnesmarknaden och FORCIT Defence tillverkar försvarsprodukter. FORCIT Consulting skapar värde för byggherrar och entreprenörer genom att erbjuda mätnings-, övervaknings-, planerings- och utbildningstjänster. Koncernen sysselsätter sammanlagt cirka 530 personer. Omsättningen år 2022 var cirka 220 miljoner euro.

För mer information se:

Tillförlitlighet i alla våra åtagenden

Entusiasm för resultat

Tillsammans för framgång

Med en kultur baserad på nordiska värderingar strävar vi kontinuerligt efter att skapa förtroende bland våra partners och kollegor

Forcit Consulting

FORCIT Consulting är Nordens ledande experter på sprängteknik, bergteknik och omgivningspåverkan inom infrastruktur, täkter och gruvdrift. Vi tillhandahåller planering, mätning, kontroll och utbildningstjänster för att förbättra produktiviteten för våra kunder samtidigt som vi skyddar människor och samhällen från oönskade följder. Med vår expertkunskap och våra resurser verkar vi för säker utveckling i Finland, Sverige och Norge.

Vår verksamhet

Vi på FORCIT Consulting är specialister inom omgivningspåverkan. Det innebär att vi hjälper verksamhetsutövare som utför, eller låter utföra, arbeten som klassas som miljöstörande att vidta lagstadgade eller kommersiellt motiverade åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö. Vi hjälper helt enkelt våra kunder att jobba effektivt, ekonomiskt, hållbart och säkert.

Att hantera dessa frågor kräver särskild kunskap inom bl.a. riskanalys, besiktning, mätteknik, sprängteknik och utbildning. Dessutom är det viktigt att säkerställa en kontinuerlig kommunikation med människor som kan komma att påverkas av arbetena. Vårt jobb är att ge byggherrar och entreprenörer möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten, medan vi håller koll på riskerna runt omkring.

Vi har arbetat med att trygga omgivningen kring mark och sprängarbeten i snart 50 år och inom koncernen finns mer än 120 års erfarenhet. Det betyder att vi har både kunskaper och resurser att agera som rådgivare till såväl privata som offentliga verksamhetsutövare. Hos oss jobbar du t.ex. som teknisk konsult, projektledare eller specialist inom vibrationsmätning, geoteknik, akustik eller sprängteknik. Arbetsdagarna hos oss är varierade och teamkänslan stark. Vi strävar kontinuerligt efter att vara den bästa arbetsgivaren i branschen för att attrahera de bästa talangerna. Detta för att vi vet att det krävs engagerade och kompetenta medarbetare för att skapa nöjda och lojala kunder.