Om webbplatsen

Vi förbinder sig att skydda alla externa intressegruppers integritet. Externa intressegrupper är bl.a. kunder, leverantörer och arbetssökande. Med denna dataskyddsbeskrivning informerar vi representanterna för de externa intressegrupperna om hanteringen av era personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

FORCIT CONSULTING, 556811-9357

Gällande dataskyddet och hanteringen av personuppgifter kan du ställa frågor per e-post till dataprivacy@forcit.fi

Vilka uppgifter samlas

  • Kontaktuppgifter
  • Eventuella övriga för verksamheten väsentliga uppgifter som personen själv lämnat

För vilka ändamål samlas uppgifterna

  • Samarbete med olika intressegrupper
  • Upprätthållande av kundförhållande
  • Rekrytering
  • I övrigt verka i enlighet med gällande lagar och förordningar

Den registrerades rättigheter

  • Den registrerade har rätt att veta vilka uppgifter som samlas
  • Den registrerade har rätt att begära rättelse om uppgifterna
  • Den registrerade har rätt att be att uppgifterna raderas

Lagring, skydd och behandling av personuppgifter

Personuppgifter lagras datatekniskt skyddat och uppgifterna hanteras endast av de personer som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter. Vår personal är utbildad i att agera ansvarsfullt i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.

Vi lagrar personuppgifterna den tid som krävs för att vi skall uppfylla de skyldigheter och behov som finns gällande i denna beskrivning nämnda verksamhet. På begäran av den registrerade, och ifall av att ingen annan rättslig grund kräver att uppgifterna sparas, kan personuppgifterna raderas eller anonymiseras. T.ex. bokföringslagen förutsätter att vi sparar vissa uppgifter en längre tid oberoende om de innehåller personuppgifter eller ej.

Överlämnande av uppgifter till tredje part

Vid behov överlämnar vi personuppgifter till tredje part på basen av myndigheters begäran, varvid vi alltid informerar den registrerade om det enligt lag är tillåtet. I vissa fall kan vi använda en tredje parts tjänster, som kan kräva överförande av personuppgifter för att den tjänst FORCIT Consulting ska tillhandahålla skall kunna genomföras. FORCIT Consulting svarar för att dessa tredje parter hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.

Begäran om personuppgifter och dess radering

Vi raderar och överlämnar personuppgifter endast på personens egen begära genom att kontakta dataprivacy@forcit.fi

Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Vi meddelar separat om större förändringar i dataskyddshanteringen och/eller -beskrivningen.