BULLERMÄTNING

Buller i samband med mark- och sprängarbeten innebär en ökande utmaning i samhället. Inte minst den ökande urbaniseringen bidrar till att arbetena allt oftare bedrivs i miljöer som är känsliga för bullerstörningar. Miljöbalken föreskriver att byggherrar och entreprenörer ska känna till sin omgivningspåverkan och Naturvårdsverket har satt upp riktlinjer som behöver tolkas i varje enskilt fall. Oberoende nivå har byggherre alltid ett ansvar att visa hänsyn och minska sin påverkan i möjligaste mån. Det är en stryka att förekomma eventuella klagomål med fakta och data. Det finns också kostnadseffektiva preventiva åtgärder som skapar kostnadskontroll och minskar risk för störningar.

Bullermätning som ger fakta och data

FORCIT Consulting utför mätningar av buller på byggarbetsplatser och i samband med sprängarbeten. Mätningarna kan omfatta luftburet buller från till exempel borrning såväl som strukturbundet buller (stomljud). En utomhusmätning utförs normalt med mikrofonen direkt på fönsterglaset eller på fasaden hos klaganden, en så kallad +6 dB-mätning. Mätningen innehåller decibeluppgifter avseende bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent nivå) då bullerkällan är avstängd (om bullerkällan är känd).

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Komfortmätning för att bedöma upplevda störningar

Komfortmätningen sker i närliggande bostäder och verksamheter i syfte att mäta om vibrationsvärdena kan upplevas som störande.

Stomljudsmätningar avslöjar strukturbundet buller

Stomljudsmätningar har visat att buller, både från konventionell salvborrning och fullortsborrning.