besiktning

VARFÖR BESIKTNING

När du har fått en avisering om besiktning innebär det att Forcit Consulting AB har fått i uppdrag att inför vibrationsalstrande arbeten dokumentera status på intilliggande fastigheter, detta med avseende på sättningsskador, sprickbildningar med mera.

Oftast är det byggentreprenören och/eller byggherren för arbeten som ligger i nära anslutning till din fastighet som har gett oss detta uppdrag. Uppdraget innefattar ofta även att vi mäter exempelvis vibrationer, sättningar, grundvatten eller buller.

Med en professionell syneförrättning av närliggande byggnader både före och efter markarbetet bedömer vi om eventuella förändringar har uppstått under byggtiden och kan härledas till byggprojektets vibrationer. Byggnader kan få förändringar av andra skäl än påverkan från byggnadsarbetet och dessutom kanske de fanns där redan innan.

Kontakta oss vid frågor om besiktning >>

VAD ÄR BESIKTNING

Syneförrättning/besiktning utförs enligt Svensk Standard SS 460 48 60 ”Vibration och stöt- Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande arbeten”, vilket innebär att man utför en okulär besiktning av byggnaden oftast både in- och utvändigt då man noterar sprickor m.m. som ligger till grund för en kommande efterbesiktning. Eventuella rökkanaler täthetsprovas och vattenprovtagning av enskilda brunnar kan förekomma.

Besiktningsomfattningen fastställs i en riskanalys, som ligger till grund för de kontrollåtgärder som utförs.

INFÖR BESIKTNINGEN

Vi önskar tillträde till alla åtkomliga utrymmen i er fastighet. Under den okulära besiktningen dokumenterar vi sprickor etc på de ytor ni har. Vi kommer inte att flytta på några inventarier utan vi dokumenterar endast de ytor som går att se visuellt.

Vet ni om att ni har några synliga befintliga skador eller förändringar är det bra om ni upplyser besiktningspersonal om detta.

Har ni en aktiv rökkanal som är murad vill vi att ni meddelar oss detta då denna kan omfattas av en utökad kontroll – en så kallad täthetskontroll/provtryckning. Ska en täthetskontroll utföras behöver vi vid besiktningstillfället också ha tillgång till taket. Vi uppskattar då att ni förbereder genom att ställa fram erforderlig stege eller ombesörjer tillträde till eventuell taklucka.

I de fall ni har egen dricksvattenbrunn, önskar vi att ni meddelar detta så att vi kan medföra utrustning för eventuell provtagning.

INFORMATIONSFILM