VIBRATIONSANALYS

I samband med mark- och sprängarbeten kan orsak och verkan i mark och vatten vara svåra att kartlägga och förutspå. En felaktig tolkning kan medföra stora och onödiga kostnader för genomförandet. För att bekräfta att projektet har rätt förutsättningar kan en vibrationsanalys som klarlägger markförhållandena genomföras.

Vibrationsanalys som förebygger och undviker problem i produktionen

Med rätt tolkning och analys av situationen kan du i större utsträckning känna dig säker på att undvika skador på människor, byggnader och miljö. FORCIT Consultings experter hjälper dig att analysera data och föreslår åtgärder innan negativ påverkan på människor och miljö är ett faktum.

För att göra en ordentlig vibrationsanalys räcker det inte att bara gå efter gränsvärden. De mätparametrar du vill kontrollera kan ha säsongsrelaterade trender. I vårt arbete med omgivningspåverkan tar vi alltid ett helhetsgrepp för att uppnå en högre träffsäkerhet i analysen. Exempel på delar som kan ingå i analysen är:

  • Fördjupade analyser av vibrationsförloppet med åtgärdsförslag för optimerad produktionshastighet.
  • Regressionsanalyser av sprängningsvibrationer för att ta fram platsspecifika konstanter för beräkning av tillåten samverkande laddning.
  • Analyser av trender och data från bland annat grundvatten-, portrycks- och konduktivitetsmätningar.
  • Fördjupade miljöanalyser med åtgärdsförslag.
  • Hjälp att kartlägga utsläppen samt orsaker och åtgärdsförslag för att säkra miljön.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Borr- och laddplaner som är anpassade till aktuella krav

FORCIT Consulting hjälper till att designa en borr- och laddplan med hänsyn till de givna förutsättningar som stipulerats för ert projekt.

Frekvensanalys som korrigerar riktvärden

För att utföra analyser används FORCIT Consultings mätsystem VipNordic som registrerar vibrationsförlopp samt hanterar frekvensanalys genom FFT.