VATTENPROVTAGNING

Mark- och sprängarbete kan ha effekt på den lokala vattenupptagningen. Med ens kan vattnet ta en annan väg i brunnen eller så kan rör spricka och resultera i sämre vattenkvalitet. När du ska schakta eller spränga i närheten av en vattenkälla behöver du därför ta vattenprover för att försäkra dig om att ditt arbete inte har en skadlig miljöpåverkan.

FORCIT Consulting kan hjälpa till att säkerställa att ditt projekt inte har påverkat vattenkvaliteten negativt genom att ta vattenprover och analysera resultatet.

Oberoende analyser av privata brunnar

Om ditt mark- eller sprängarbete sker i närheten av en privat brunn eller vattenupptagning undersöker vi vattnets kvalitet och tjänlighet kontinuerligt. Vi tar ett prov inför markarbetet och ett uppföljande prov efter för att se om det har skett några förändringar i kvalitet. Vattenproverna tar vi från kran och låter sedan ett oberoende laboratorium utföra två olika analyser: en kemisk och en bakteriell. Den kemiska analysen mäter halten av joner och metaller som kan påverka vattenkvaliteten medan den bakteriella visar halten av eventuellt skadliga mikroorganismer.

Säkring av energibrunnar

Energibrunnar, som alternativt uppvärmningssystem, har blivit vanligt både för privata fastighetsägare så väl som för näringsfastigheter och sjukhus. Det är viktigt att säkerställa att dessa inte påverkas i samband med sprängarbeten. Tyvärr är inte Lantmäteriets karta för placering av energibrunnar långt ifrån komplett eller för den skull geografiskt korrekt.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Mätningar av jordstabilitet

FORCIT Consulting mäter statiskt portryck men också det dynamiska portrycket, som kan vara av stort intresse vid bland annat sprängningsarbeten

Inklinometermätning som övervakar rörelser

FORCIT Consulting mäter deformationer och rörelser i jord.