Tillstånd & Miljö för gruvor, berg- och sandtäkter

För att få tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet, till exempel täktverksamhet av berg, sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökningsprocessen kan vara komplex och som en del i beslutsunderlaget ingår bland annat att sökanden ska genomföra ett så kallat tidigt samråd och därefter genomföra en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera miljöeffekter, belysa hushållning med naturresurser och att ge en samlad bedömning av effekter på miljö och människors hälsa. För att driva en ansökningsprocess krävs normalt en rad olika specialistkompetenser.

Ledning och genomförande av tillstånds- och förnyelseprocesser

FORCIT Consulting har expertis som hjälper dig att ta fram det underlag som krävs i processen att få ett tillstånd eller förnya ett tillstånd för den tänkta verksamheten. Förfarandet vid upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar och kraven på dessa behandlas i 6 kap. miljöbalken. Meningen med en MKB är att den ska fungera som en process för att tydliggöra ett projekts miljökonsekvenser innan projektet genomförs. En viktig del utgörs av att belysa och värdera olika typer av risker i samband med ett projekt.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Byggledning av berg- och sprängarbeten

FORCIT Consulting hjälper till med byggledning av berg- & sprängarbeten. En riskvärdering av inventerade arbetsmoment och arbetsområden utförs med utgångspunkt från deras sannolikhet att inträffa och konsekvensen av att de inträffar.

Dimensionering som säkerställer stabila bergkonstruktioner

I samband med sprängning i närheten av befintliga berganläggningar är det viktigt att säkerställa statusen på dessa och att de är stabila.