TÄTHETSPROVNING AV RÖKKANALER

I samband med vibrationsalstrande arbeten är det av säkerhetsskäl särskilt viktigt att kontrollera skorstenar och eldstäder. Rökkanaler och rörledningar kan skadas av framförallt vibrationer, men även från luftstöt och kast. Statusen på rökkanaler och rörledningar är beroende på olika faktorer som t.ex. material och bruk.

Täthetsprovning som avslöjar skador och läckage

FORCIT Consulting skorstensfejartekniker utreder behovet av täthetsprovning av rökkanaler och eldstäder i samband med vibrationsalstrande arbeten. Provningen sker genom att kanalerna rökfylls och sätts under tryck så att eventuella otätheter kan lokaliseras. Rökkanaler och eldstäder som är murade är prioritet för besiktning. Skorstenar av gjutjärn bör inspekteras okulärt då dom kan vara korroderade invändigt. Arbetet utförs och redovisas i möjligaste mån enligt SS 460 48 60 med därtill hörande begrepps- och teckenförklaring.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Filmning av kanaler och ledningar för att dokumentera och lokalisera skador

Vi på FORCIT Consulting kan utföra filmning av rök- och ventilationskanaler när du behöver fastställa vilket skick dessa är i.

En syneförrättning som dokumenterar och härleder uppkomna förändringar

Med en professionell syneförrättning av närliggande byggnader både före och efter mark- eller sprängarbetet bedömer vi om eventuella förändringar har uppstått under projekttiden och kan härledas till vibrationer orsakade av de utförda arbetena.