STOMLJUDSMÄTNING

I samband med borrning i berg för t.ex. för tunnelsalvor, fullortsborrning eller raiseborrning kan strukturbundet lågfrekvent buller, s k stomljud, resultera i höga bullernivåer i byggnader belägna nära borrningsarbetena om byggnaderna är direkt grundlagda på berg. Om fastigheten är grundlagd på plintar eller pålar som är nerförda till berg blir borrningen hörbar en kort sträcka under fastigheten. I byggnader grundlagda på lera eller lösare markslag hörs normalt inget stomljud alls.

Stomljudsmätningar avslöjar strukturbundet buller

Stomljudsmätningar har visat att buller, både från konventionell salvborrning och fullortsborrning, kan uppfattas inom 100–200 m avstånd i byggnader som är berggrundlagda.

Bullermätningar kan utföras för att följa upp villkor på riktvärden för stomljud. Bullermätningar utförs kontinuerligt inomhus i ett urval av källare med stationär mätutrustning kompletterat med handhållen och övervakad ljudmätning i bostad. Generellt gäller att bullermätningar påbörjas strax innan borrningsarbetena startar i syfte att registrera befintliga bakgrundsnivåer. Förutom kontinuerlig bullermätning kan stickprovsmätning eller mätning vid klagomål utföras.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Bullermätning som ger fakta och data

Buller i samband med mark- och sprängarbeten innebär en ökande utmaning i samhället.

Automatisk mätning av vibrationsalstrande arbeten

Eftersom du kan ställas ansvarig för skador som går att härleda till ditt projekt behöver du kunna hänvisa till tillförlitliga mätningar av de aktiviteter som genomförs.