Minimering av stenkast

Vid skut-, plan- och pallsprängning samt i samband med sprängning av förskärning till tunnelpåslag och inledande tunnelsalvor finns risk för stenkast. Detta medför risk för skada på personal, utrustning och närliggande byggnader, boende och anläggningar. Genom att planera sprängarbetena noggrant och vidta försiktighetsåtgärder kan riskerna minskas.

Planering av sprängarbete för att undvika stenkastning

FORCIT Consultings experter kan vara behjälpliga att behandla och utreda riskerna gällande stenkast från sprängningsarbete. Det är inte praktisk möjligt, vid alla typer av sprängningar, att täcka salvorna. Vid framförallt större sprängningar måste losshållningen av salvan ske med s.k. framkast, vilket är svårare att kontrollera än ett sprängningsförfarande med täckning. FORCIT Consulting kan bl.a. utreda riskerna med sprängning utan täckning genom att beräkna kastlängder, utföra borrhålsinmätningar, bedöma säkerhetsavstånd etc. Vid sprängning i tätort där sprängning sker med täckning kan FORCIT Consulting vara behjälpliga, att granska och planera sprängningens utförande, för att minimera riskerna för oönskade kast.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Borr- och laddplaner som är anpassade till aktuella krav

FORCIT Consulting hjälper till att designa en borr- och laddplan med hänsyn till de givna förutsättningar som stipulerats för ert projekt.

FORCIT Consulting kan hjälpa till att optimera din sprängning med hänsyn till rådande omgivningskrav.

Vid felaktigt utförande av sprängning uppstår både tekniska och ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att optimera borr- och laddplanen så att arbetet kan bedrivas på bästa sätt.