STATUSBESIKTNING

I samband med vibrationer i marken kan sprickor och skador i byggnader och konstruktioner uppkomma hastigt. Inför vibrationsalstrande arbeten som sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning är det därför viktigt att du genomför en besiktning för att etablera en objektiv referenspunkt för projektets omgivningspåverkan. På så sätt kan onödiga och kostsamma påföljder i projektet undvikas.

En syneförrättning som dokumenterar och härleder uppkomna förändringar

Med en professionell syneförrättning av närliggande byggnader både före och efter mark- eller sprängarbetet bedömer vi om eventuella förändringar har uppstått under projekttiden och kan härledas till vibrationer orsakade av de utförda arbetena (byggnader kan få förändringar av andra skäl än påverkan från byggnadsarbetet och dessutom kanske de fanns där redan innan). Syneförrättningsprotokoll bidrar även som underlag i skadeutredningar och av försäkringsbolag för att bedöma skadeanmälningar.

Inom FORCIT Consulting finns kompetens och lång erfarenhet inom byggnads- och anläggningsteknik, geologi och sprängteknik som är centrala områden för att genomföra en kvalificerad syneförrättning.

Innan du påbörjar ditt vibrationsalstrande arbete utför FORCIT Consulting en förbesiktning som fastställer status på berörda byggnader och konstruktioner innan arbetet påbörjas. När ditt arbete är avslutat utför vi en efterbesiktning för att kontrollera om något förändringar har uppkommit under arbetets gång. Om andra vibrationsalstrande arbeten startas, av en utomstående entreprenör, utför vi även en mellanbesiktning för att kunna härleda ansvar för eventuella förändringar. Omfattningen av besiktningen fastställs i en riskanalys, som ligger till grund för de kontrollåtgärder som utförs. Berörda parter informeras och lägenhets- och lokalinnehavare aviseras. Syneförrättningen/besiktningen utförs i enlighet med svensk standard SS 460 48 60 och innebär okulär besiktning in- och utvändigt, täthetsprovning av rökkanaler och tagning av vattenprover. Sprickor ritas in i ett besiktningsprotokoll som sedan distribueras till fastighetsägare och beställare.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Filmning av kanaler och ledningar för att dokumentera och lokalisera skador

Vi på FORCIT Consulting kan utföra filmning av rök- och ventilationskanaler när du behöver fastställa vilket skick dessa är i.

Täthetsprovning som avslöjar skador och läckage

Skorstensfejartekniker utreder behovet av täthetsprovning av rökkanaler och eldstäder i samband med vibrationsalstrande arbeten.