INFORMATIONS- OCH VARNINGSSYSTEM

Mark- och anläggningsarbeten såsom t.ex. sprängning och packning innebära en del olika oundvikliga störningar för omgivningen, bland annat avseende buller och vibrationer från sprängningar men även t.ex. framkomlighet för fotgängare och trafikanter kan begränsas. Många som utsätts för dessa störningar, utan att vara förberedda inför det, kan uppleva en frustration, rädsla och ett obehag. De kan även vara i  behov av att förbereda sin egen omgivning för kommande störningar. Ett enkelt sätt att hantera situationen är att erbjuda olika former av informations- och varningssystem.

Information

Information är att förse till tredjeman proaktivt  om t.ex. tillfälliga trafiklösningar, stora transporter eller annat som kan störa den dagliga vardagen

Varning

Varning är att aktivt informera tredje man när en aktivitet skall ske. Alla som bor eller har verksamhet inom ett fördefinierat avstånd från byggplatsen kan t.ex. erbjudas en automatisk tjänst som innebär att tredje man kan få en förvarning cirka 30 minuter innan projektet spränger i ditt närområde.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Låt oss ha kontakt med tredje man

Med rätt information levererad på rätt sätt och vid rätt tillfälle ökar du tryggheten för tredje man och påverkar deras inställning till projektet.

Projektledning som säkerställer en optimal hantering av omgivningskontroll

Med en projektledare med helhetsansvar för omgivningskontroll underlättas både kommunikationen och arbetsbördan samt hjälper till att optimera resurserna.