SKADEUTREDNING

Även om planen för hantering av omgivningspåverkan följs till punkt och pricka i samband med mark- och sprängarbeten finns det alltid en risk för oönskade förändringar i byggnader, anläggningar och känslig utrustning. Förändringar kan exempelvis uppkomma vid höga vibrationer eller vid försvagningar i konstruktioner.

Vid händelse av oönskade förändringar är det viktigt att ta hänsyn till dem redan i ett tidigt stadium, dels för att förstå hur projektet påverkas dels för att hantera ansvarsförhållanden i relation till intressenter som påverkas.

FORCIT Consulting hjälper till med försäkringsfrågor och – om olyckan skulle vara framme – med skadeutredning, skadereglering och biträde vid eventuella domstolsförhandlingar.

Proaktiv utredning av ansvarsfördelning

Ibland kan många parter vara inblandade i ett projekt och det kan vara klokt att tydliggöra ansvarsförhållandena redan från början. Vi klargör ansvaret för eventuella miljöskador som kan uppstå under projektet innan de inträffar. I efterhand är det oftast svårt att kunna utreda vem som förorsakat en skada. Genom oss får du hjälp att upprätta en modell för ansvarsfördelningen. Vi samarbetar med försäkringsbolag som bistår vid försäkringsfrågor.

Upprättande av rutiner för skadeanmälan

Som byggherre eller entreprenör är kontaktvägarna till de som berörs av ett projekt ibland svåra att överblicka. Eftersom vi arbetar med att mäta vibrationer och besiktigar kringliggande hus, anläggningar, vattentäkter med mera är vi ofta en naturlig länk mellan projektet och omgivningen. Av den anledningen hjälper vi gärna till att upprätta rutiner för skadeanmälan. Rutinerna kan exempelvis bestå av ett telefonnummer eller e-postadress där kringboende alltid kan få ett svar och att vi dokumenterar alla samtal för att synliggöra eventuella mönster bland anmälningar.

Skadeutredning baserad på kompetens och erfarenhet

När en befarad skada har konstaterats är det viktigt att objektivt klarlägga händelseförlopp och orsakssamband. Inom FORCIT Consulting finns kompetens och lång erfarenhet inom byggnads- och anläggningsteknik, geologi, sprängteknik och juridik som alla är centrala områden när det blir aktuellt med en skadeutredning. Till grund för en skadeutredning ligger en besiktning och/eller ett besök på plats. Även den skadelidande intervjuas och får själv redogöra för sina ståndpunkter. Allt sammanställs, bedöms och resulterar i en skadeutredning där vi försöker hitta den mest troliga orsaken till den oönskade förändringen.

Bedömning av sannolikt utfall av skadereglering

För att göra en korrekt bedömning av det sannolika utfallet av en skadereglering arbetar vi på FORCIT Consulting utifrån samma bedömningsgrunder som försäkringsbolagen. Vi gör en utredning, kontrollerar eventuella skador för att bedöma vad som ska ersättas och inom vilka nivåer. Med vår erfarenhet av skadereglering kan vi konstatera att ersättning genom förlikning ibland är en bättre lösning än rättsliga förhandlingar.

Biträde vid juridiska förhandlingar

Om en tvist uppstår är det viktigt att ta fram relevanta underlag och kunna redogöra för relevanta sakförhållanden. Vihar erfarenhet av juridiska förhandlingar och har medverkat som tekniska experter i både entreprenadjuridiska och civilrättsliga förhandlingar åt bland annat Trafikverkets juridiska avdelningar.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Byggledning av berg- och sprängarbeten

FORCIT Consulting hjälper till med byggledning av berg- & sprängarbeten. En riskvärdering av inventerade arbetsmoment och arbetsområden utförs med utgångspunkt från deras sannolikhet att inträffa och konsekvensen av att de inträffar.

FORCIT Consulting kan hjälpa till att optimera din sprängning med hänsyn till rådande omgivningskrav.

Vid felaktigt utförande av sprängning uppstår både tekniska och ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att optimera borr- och laddplanen så att arbetet kan bedrivas på bästa sätt.