LEDNING OCH STYRNING AV OMGIVNINGSKONTROLL

Som byggherre eller entreprenör kan det vara en utmaning att hantera det ansvar och krav på specialistkunskaper som följer av genomförandet av ett projekt som innehåller mark- och sprängarbeten. För dessa arbeten gäller ofta att de utgör en del av ett större projekt och bedrivs under höga krav på tidsplanering och kostnadseffektivitet. Det kan därför vara en klok lösning att tillsätta en delprojektledare med uttalat ansvar för ledning och styrning av omgivningskontroll. Våra projektledare förstår uppdragsgivarens förutsättningar och jobbar som en integrerad del i helheten för att uppnå övergripande projektmål. Med en projektledare med helhetsansvar för omgivningskontroll underlättas både kommunikationen och arbetsbördan samt hjälper till att optimera resurserna.

Projektledning som säkerställer en optimal hantering av omgivningskontroll

FORCIT Consultings projektledare är specialister som arbetar proaktivt för att ditt projekt ska fortgå enligt plan, utan komplikationer och i enlighet med budget. Vi bevakar både uppdragsgivarens och andra intressenters intressen så att ansvaret för omgivningspåverkan uppfylls. När du anlitar oss kan du räkna med förebyggande kontrollåtgärder, noggrann uppföljning, tydliga avstämningar och god kostnadsoptimering. Några fördelar som en projektledare från FORCIT Consulting ger är bland annat:

  • Tidplanen hålls och rätt kontrollåtgärder utförs i tid.
  • Tredjeman blir professionellt bemött och känner sig trygg och positiv.
  • Kostnader för omgivningspåverkan och eventuella restriktioner i arbetet uppmärksammas tidigt.
  • Projektets organisation antar rätt proportioner, endast den kompetens som behövs arbetar i projektet.
  • Budgetkalkyler hålls och all hantering av omgivningspåverkan sker så kostnadseffektivt som möjligt.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Byggledning av berg- och sprängarbeten

FORCIT Consulting hjälper till med byggledning av berg- & sprängarbeten. En riskvärdering av inventerade arbetsmoment och arbetsområden utförs med utgångspunkt från deras sannolikhet att inträffa och konsekvensen av att de inträffar.

Ledning och genomförande av tillstånds- och förnyelseprocesser

FORCIT Consulting har expertis som hjälper dig att ta fram det underlag som krävs i processen att få ett tillstånd eller förnya ett tillstånd för den tänkta verksamheten.