MÄTNING AV BERGRÖRELSER

När bergarbeten sker i närheten av befintliga berganläggningar finns risk för oönskat bergutfall. Ras och nedfall av stora bergblock kan skada befintliga anläggningar och installationer, till exempel i tunnlar. För att undvika skador med allvarliga konsekvenser kan det därför vara viktigt att övervaka rörelser i berget genom mätning.

Mätning av bergsrörelser som förhindrar skador

För att bekräfta beräknade bergsrörelser, d.v.s. förväntade rörelser vid komplicerade berguttag, som t.ex. berguttag ovanför eller bredvid befintliga berganläggningar, kan man installera olika typer av sensorer för att mäta rörelser ner på mikrometernivå.

Mätning av deformationer i berg med extensometer används ofta för att kontrollera hur väl beräkningar stämmer med verkligheten, trender men även för att varna för bergskred. Sprickmätning används för att kontrollera om sprickvidden förändras. FORCIT Consulting ombesörjer montering, tar hand om och utvärderar data och rekommenderar åtgärder vid bergrörelser.

Mätning av deformation med extensometrar

Extensometern används främst för att mäta rörelser i berg vid schakt eller tunneldrivning. Mätning av deformationer används för att kontrollera hur väl de beräknande deformationerna stämmer med de verkliga deformationerna. Därigenom erhålls en uppfattning hur väl de antagna materialparametrarna stämmer med verkligheten.

Extensometern används också för uppmätning av deformationer i befintliga bergrum med för att erhålla ett säkert och ekonomiskt utförande.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Mätningar av jordstabilitet

FORCIT Consulting mäter statiskt portryck men också det dynamiska portrycket, som kan vara av stort intresse vid bland annat sprängningsarbeten

Töjningsmätningar som övervakar rörelser

FORCIT Consulting installerar och mäter töjning och rörelser med elektriska och optiska töjningsgivare, rörelser i väggar och andra konstruktionsdelar.