LUFTSTÖTSMÄTNING

Luftstötar som uppstår i samband med sprängningsarbeten kan orsaka omfattande skador, framförallt på fönsterrutor och mindre hållfasta ytmaterial som t.ex. puts. Luftstötvågens utbredning och intensitet, har vid mätning, visat på stora variationer från ett sprängningstillfälle till ett annat vid samma mätplats. Det är därför viktigt att sprängningen utförs professionellt, så att risken för att sprängmedel detonerar fritt i luften minimeras.

Luftstötsmätning som förebygger skador

FORCIT Consulting genomför luftstötsmätningar som övervakar att riktvärden i riskanalys inte överskrids samt att eventuella övriga miljövillkor från tillsynsmyndighet uppfylls. Mätningarna utförs med hjälp av godkända och kalibrerade luftstötsmikrofoner som monteras på fastigheters väggar riktad mot sprängplatsen, enligt Svensk Standard SS 02 52 10 Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor /SIS 1999/.

Vi kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Stomljudsmätningar avslöjar strukturbundet buller

Bullermätningar kan utföras för att följa upp villkor på riktvärden för stomljud.

Bullermätning som ger fakta och data

FORCIT Consulting utför mätningar av buller på byggarbetsplatser och i samband med sprängarbeten.