KOMFORTMÄTNING

Inverkan på byggnader och hur boende upplever vibrationerna avgörs bland annat av markslag, grundläggning, byggnadskonstruktion och material. Risken för att vibrationsstörningar skall uppstå i byggnader är högre när de är grundlagda på lösa jordarter, främst leror med större mäktigheter. Vibrationsstörningar kan även orsakas av tung trafik i närheten av byggnader.

Komfortmätning för att bedöma upplevda störningar

För att mäta hur människor i omgivningen påverkas av vibrationerna orsakade av ditt mark- eller sprängarbete utför vi en komfortmätning. Komfortmätningen sker i närliggande bostäder och verksamheter i syfte att mäta om vibrationsvärdena kan upplevas som störande. Mätningen genomförs enligt Svensk Standard.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Automatisk mätning av vibrationsalstrande arbeten

Vibrationsmätningar ger dig ett pålitligt underlag för hur ditt projekt påverkar omgivningen samtidigt som du undviker oönskade överraskningar.

Bullermätning som ger fakta och data

Vi utför mätningar av buller på byggarbetsplatser och i samband med sprängarbeten.