INFÖR ETT SPRÄNGUTFÖRANDE

Inför sprängarbete ska det alltid finnas en beskrivning om hur särskilda åtgärder ska genomföras för att uppfylla de säkerhetskrav som är tillämpliga på det aktuella arbetet. Denna beskrivning ingår normalt i en arbetsmiljöplan för byggnads- och anläggningsarbete. Bedömning av risker och hur de skall bemötas är naturligtvis mycket viktigt.

Byggledning av berg- och sprängarbeten

FORCIT Consulting hjälper till med byggledning av berg- & sprängarbeten. En riskbedömning av inventerade arbetsmoment och arbetsområden utförs med utgångspunkt från deras sannolikhet att inträffa och konsekvensen av att de inträffar.

Arbetsgivarens ansvar i sprängarbetet omfattar följande allmänna skyldigheter:

  • Sprängarbete ska planläggas, ledas och bedrivas på föreskrivet och säkert sätt.
  • Sprängarbete inom detaljplanelagt område ska ske under fortlöpande ledning och utföras enligt upprättad sprängplan.
  • För varje sprängarlag ska utses en sprängarbas.
  • Endast arbetstagare som uppfyller föreskrivna kompetenskrav får användas.
  • Explosiva varor, täckningsmaterial, tändapparater m.m. ska vara av fullgod kvalitet.
  • På arbetsplatsen ska finnas möjlighet att förvara och förflytta explosiv vara på föreskrivet sätt.
  • Erforderliga skyddsanordningar och varningsanslag ska finnas.
  • Personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas och användas.
  • Förbandsmateriel ska finnas tillgängligt.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

FORCIT Consulting kan hjälpa till att optimera din sprängning med hänsyn till rådande omgivningskrav.

Vid felaktigt utförande av sprängning uppstår både tekniska och ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att optimera borr- och laddplanen så att arbetet kan bedrivas på bästa sätt.

En syneförrättning som dokumenterar och härleder uppkomna förändringar

Med en professionell syneförrättning av närliggande byggnader både före och efter mark- eller sprängarbetet bedömer vi om eventuella förändringar har uppstått under projekttiden och kan härledas till vibrationer orsakade av de utförda arbetena.