GRUNDVATTENTRYCK/PORVATTENTRYCK

I samband med markarbeten kan markförhållandena påverkas. Vibrationer och förändrade vattenrelationer i marken kan medföra rörelser och skred som kan orsaka stora skador.

Mätningar av jordstabilitet

FORCIT Consulting mäter statiskt portryck men också det dynamiska portrycket, som kan vara av stort intresse vid bland annat sprängningsarbeten

Portrycket är av stor betydelse för bl.a. täta jordars stabilitet, där ett högt portryck i vissa fall kan medverka till jordskred. För att mäta portrycket finns olika metoder, man kan mäta manuellt eller ansluta utrustning för automatisk insamling och redovisning online på Internet.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Precisionsavvägning för att dokumentera sättningar

Om du till exempel är orolig för att din fastighet påverkas av byggprojekt i närheten, hjälper FORCIT Consulting dig gärna med precisionsavvägning.

Töjningsmätningar som övervakar rörelser

FORCIT Consulting installerar och mäter töjning och rörelser med elektriska och optiska töjningsgivare, rörelser i väggar och andra konstruktionsdelar.