HANTERING AV DOLOR (ODETONERAT SPRÄNGÄMNE)

Vid nya projekt i områden där det tidigare skett sprängarbete finns det en risk att stöta på sprängkapslar och sprängämne. Detta kan medföra stor risk för skada på personal och utrustning.

Avyttrande av Dola

Dolor, dvs. sprängmedel som av olika orsaker inte har detonerat, kan finnas kvar i borrhål eller i det lossprängda berget. Anledningen till dolor kan vara många. Exempelvis kan sprängämnet skadats av fukt, sprängkapseln kan ha skiljts från sprängämnet under laddarbetet osv. Upptäcks en dola är det viktigt att man är försiktig och kontaktar expertis för hantering. Det är mycket viktigt att syna gammal sprängbotten innan borrning återupptas, se vidare tillämpning till §39 AFS 2007:1. FORCIT Consulting har den expertis som krävs för att hantera och destruera dolor.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Byggledning av berg- och sprängarbeten

FORCIT Consulting hjälper till med byggledning av berg- & sprängarbeten. En riskvärdering av inventerade arbetsmoment och arbetsområden utförs med utgångspunkt från deras sannolikhet att inträffa och konsekvensen av att de inträffar.

Borr- och laddplaner som är anpassade till aktuella krav

FORCIT Consulting hjälper till att designa en borr- och laddplan med hänsyn till de givna förutsättningar som stipulerats för ert projekt.