Mätning av damm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas. Inom byggverksamhet förekommer många arbetsmoment då respirabelt oorganiskt damm som innehåller kvarts bildas. Att exponeras för kvarts över det hygieniska gränsvärdet innebär flera allvarliga hälsorisker som att utveckla silikos, cancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom och även hjärt- kärl- och reumatiska sjukdomar. Byggnadsarbetare är en yrkeskategori som löper stor risk att exponeras för kvarts. Att snabbt kunna mäta vilka kvartshalter som anställda exponeras för eller som förekommer vid olika arbetsmoment, som underlag för beslut om vilka åtgärder som ska genomföras för att skydda arbetstagarna, är därför viktigt.

Mätning av damm identifierar hälsorisker

Vid mätning av halterna av oorganiskt damm och kvarts, är det viktigt att ange vilken storleksfraktion man mäter. Hälsorisken bestäms i stor utsträckning av storleken på partiklarna eftersom partiklar av olika storlekar når olika långt ner i lungorna. Gränsvärdet för kvarts (Arbetsmiljöverket, 2018a) gäller den respirabla fraktionen, dvs. den fraktion som når längst ner i lungorna vid inandning. Storleksbestämning för luftburna partiklar definieras i standarden ”Arbetsplatsluft – Partiklar i aerosoler – Bestämning av storleksfördelning” (SIS, 2015).

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Komfortmätning för att bedöma upplevda störningar

För att mäta hur människor i omgivningen påverkas av vibrationerna orsakade av ditt mark- eller sprängarbete utför vi en komfortmätning.

Sprängvarning som förvarnar omgivningen

Alla som bor eller har verksamhet inom ett fördefinierat avstånd från byggplatsen kan erbjudas en automatisk tjänst som innebär att tredje man kan få en förvarning