Bullerutredning

I samband med planering för nybyggnation av bostäder eller verksamheter som bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken kan finnas ett behov av att göra en bullerutredning som underlag för att bedöma om kravet på förebyggande av olägenhet förmänniskors hälsa är uppfyllt. Verksamheter som bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken omfattar till exempel täktverksamhet avseende brytning och bearbetning av berg, naturgrus, torv och andra jordarter.

Bullerutredning som förhindrar störning och skador

Genom att genomföra en bullerutredning i ett tidigt skede minimerar man risken för störningar och bullerskador. Bullerkällor som kan behöva utredas kan exempelvis vara väg-, spår- flyg-, industri- eller annat verksamhetsbuller. Bullerutredningens omfattning avgörs av platsens förutsättningar och komplexitet. FORCIT Consultings specialister besitter den specialistkompetens som krävs för att genomföra kvalificerade bullerutredningar.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Stomljudsmätningar avslöjar strukturbundet buller

Bullermätningar kan utföras för att följa upp villkor på riktvärden för stomljud.

Bullermätning som ger fakta och data

Vi utför mätningar av buller på byggarbetsplatser och i samband med sprängarbeten.