BOMKNACKNING

I samband med sprängning i närheten av befintliga berganläggningar är det viktigt att säkerställa statusen på dessa och att de är stabila. Risk för att lös sprutbetong eller lösa bergblock ska elimineras. Så kallad bomknackning i berg och sprutbetong är en vanligt förekommande metod vad gäller lokalisering av håligheter och defekter i befintliga bergtunnlar och bergslänter. Effektiviteten av dessa mätningar beror av inspektörens erfarenhet och hörsel.

Dimensionering som säkerställer stabila bergkonstruktioner

Bomknackning är en del av det beslutsunderlag som ligger till grund för behovet av den underhållsinsats som krävs för att byggdelen skall upprätthålla en stabil och säker konstruktion.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Mätningar av jordstabilitet

FORCIT Consulting mäter statiskt portryck men också det dynamiska portrycket, som kan vara av stort intresse vid bland annat sprängningsarbeten

En syneförrättning som dokumenterar och härleder uppkomna förändringar

Med en professionell syneförrättning av närliggande byggnader både före och efter mark- eller sprängarbetet bedömer vi om eventuella förändringar har uppstått under projekttiden och kan härledas till vibrationer orsakade av de utförda arbetena.