VIBRATIONSMÄTNING

Sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning är vibrationsalstrande arbeten som kan leda till skador på intilliggande byggnader och konstruktioner, påverka naturen eller uppfattas som allmänt störande. Eftersom du kan ställas ansvarig för skador som går att härleda till ditt projekt behöver du kunna hänvisa till tillförlitliga mätningar av de aktiviteter som genomförs.

Automatisk mätning av vibrationsalstrande arbeten

FORCIT Consultings vibrationsmätningar ger dig ett pålitligt underlag för hur ditt projekt påverkar omgivningen samtidigt som du undviker oönskade överraskningar. Vi använder marknadens mest automatiserade mätteknik så att du kan få sprängsalvornas kurvförlopp via nätet och vibrationer redovisade som histogram. Alla våra mätningar utförs enligt svensk standard SS4604866 och SS025211.

Genom att utföra vibrationsmätningar på kringliggande fastigheter, anläggningar och utrustning kan vi säkerställa att dina sprängningar inte överskrider satta riktvärden eller tillsynsmyndighets villkor. Utifrån mätresultat kan vi analysera hur sprängsalvan har uppfört sig och justera till nästkommande salva för optimal effekt och säkerhet.

Även vid pålning, spontning, schaktning och packning utförs vibrationsmätning på kringliggande fastigheter och omgivning för att säkerställa att arbetet sker inom riktvärden. Mätningen utförs med automatiserad mätutrustning och avläses via ett webbaserat system. På så vis är mätningen kostnadseffektiv och kan ske på distans. Våra vibrationsexperter stöttar gärna med råd och analys.

Förebyggande analyser av vibrationspåverkan vid trafikprojekt

Vid anläggning av ny väg eller järnväg kan vibrationer ställa till stora problem även efter utfört arbete. I projekt av dessa slag analyserar vi hur arbetet och det färdiga resultatet kommer att påverka omgivningen vad gäller vibrationer. Ett exempel på oförutsedda störningar är hastighetsreducerande gupp som kan orsaka omfattande vibrationer.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Luftstötsmätning som förebygger skador

FORCIT Consulting genomför luftstötsmätningar som övervakar att riktvärden i riskanalys inte överskrids samt att eventuella övriga miljövillkor från tillsynsmyndighet uppfylls.

Vibrationsisolering som skyddar känslig teknisk utrustning

Utrustning som i vanliga fall är känslig för vibrationer, såsom serverrack, mätutrustning och medicinsk utrustning, kan vibrationsisoleras för att förebygga skada.