ANALYS AV SPRÄNGDATA

I ett projekt är det viktigt att de riktvärden som framtagits i riskanalysen inte överskrids. I annat fall kan det leda till skador på kringliggande byggnader och anläggningar. Vid mätning i samband med sprängning inkommer en mängd olika sprängdata som måste analyseras från olika typer av sensorer. Ibland uppstår dock osäkerhet kring hur indata skall tolkas, och det är då lätt att riktvärdena för säkerhets skull sätts så lågt att sprängarbetet inte kan utföras på ett optimalt sätt. Genom att analysera sprängdata kan osäkerheter elimineras.

Analyser som optimerar projektgenomförandet

FORCIT Consulting innehar expertis som kan hjälpa dig att tolka indata och därigenom kunna driva projektet vidare på ett tekniskt och ekonomiskt optimalt sätt. Det mesta görs automatiskt via vårt mätsystem VipNordic som normalt används för insamling av mätdata.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Vibrationsanalys som förebygger och undviker problem i produktionen

FORCIT Consultings experter hjälper dig att analysera data och föreslår åtgärder innan negativ påverkan på människor och miljö är ett faktum.

Frekvensanalys som korrigerar riktvärden

För att utföra analyser används FORCIT Consultings mätsystem VipNordic som registrerar vibrationsförlopp samt hanterar frekvensanalys genom FFT.